2014-současnost Oprava krovů a krytiny

V roce 1881 byl při stavbě kostela postaven krov na kostele a na věži a byl celý pokrytý břidlicí. Už v roce 1922 musel být z věže sejmut a opraven kříž a roku 1928 musely být odstraněny některé rozpadající se gotické růžice z průčelí věže. Vazba a krytina kostela musely být důkladně opraveny už v roce 1934. Z důvodu klimatických a větrných podmínek umístění kostela byly opakovaně poškozeny vichřicí jak okna, tak i samotná krytina kostela v 60. letech 20.stol. Samotná věž a celá krytina se dočkala generální opravy a výměnou za plechovou krytinu v letech 1968-1969. V roce 1974 musely být staženy klenby kostela a v roce 1978 byla plechová střecha kostela natřena a „vydržela“ téměř k dnešnímu dni.

Od roku 1997 byly zpracovávány plány a projekty na rekonstrukci celé střechy s oplechováním včetně výměnou vadných nejvíce napadených krovů. Kvůli financím čas neúprosně pracoval dále na stavu střechy, takže původní vyhovující krovy byly postupně napadené plísněmi a hnilobou. To časem urychlilo různá jednání nad celou rekonstrukcí a to zejména v oblasti financování a získání peněz.


V současné době (od r. 2014 – do současnosti) prochází střecha kostela velkou rekonstrukcí (výměna nevyhovujících trámů, chemické ošetření stávajících trámů včetně zdiva, výměna krytiny, dešťových svodů, hromosvodu apod.). Celou rekonstrukci provádí firma RAPOS spol. s.r.o z Holešova. Součástí celé rekonstrukce není samotný krov s krytinou na věži kostela, která byla shledána dočasně jako vyhovující. Přesto všechno bohužel nelze vyměnit kompletně všechny krovy a nahradit je zcela novými z důvodů finančních. Při tom právě shánění financí není vůbec jednoduché, přesto i přes jakoukoliv malou pomoc jednotlivců lze podniknout velké kroky, tak jako v naší farnosti.

Co se týká použitého materiálu tak pro představu uvádíme: nadokapní žlab, okapový systém, oplechování úžlabí, lemování, oplechování ozdobných vikýřů je provedeno z CU plechu. Ocelové věžičkové ozdoby jsou pozinkovány a opatřeny kovářským nátěrem. Střešní plášť tvoří prkenný záklop, pojistná hydroizolace DeltaVent S a krytina je provedena z  šablony Dakora 40/40, se strukturovým povrchem od firmy Eternit položená způsobem francouzského krytí. Ukončení nároží a hřebenů jsou provedeny hřebenáči od stejné firmy jako krytina.

Pár informací ohledně financování, pořádané při výstavách v rámci benefičních adventních koncertů, týkajících se těchto oprav:

Odhadovaná výše nákladů na rekonstrukci celé střechy kostela činí cca 4.000.000,- Kč, výše nákladů se však mění v závislosti nad vzrůstající mírou poškození a napadení a tím i vícepracemi. Celé financování bude zvěřejněno na konci po řádném zúčtování a uzavření všech etap.

I. ETAPA (2014) Oprava severovýchodní části, více členitý krov, při které bylo investováno více jak 500 000,-Kč. Tato částka byla získána z dotací získaných z dotací Ministerstva kultury, Olmouckého kraje, Obce Stará Ves, Olmouckého arcibiskupství atd. a dále z vlastních zdrojů. (více ve fotogalerii)

II. ETAPA (2015) Oprava severní části nad presbitářem ( více členitý krov zde byly nejvíce napadené a poškozené, ) přišla na bezmála  1.264.567,-Kč. Z důležitých dotací např. Ministerstva kultury – 190.000,-Kč, Olmouckého kraje – 200.000,-Kč, Obce Stará Ves – 100.000,-Kč, Nadace ČEZ (aplikace EPP „Pomáhej pohybem“) – 100.000,-Kč a dále z vlastních zdrojů (více ve fotogalerii)

III. ETAPA (2016) oprava severozápadní části – více členitého krovu vyšla na 834.405,-Kč. Z finančních prostředků byly poskytnuty: Obec Stará Ves – 100.000,-Kč, Ministerstvo kultury 370.000,-Kč, Olomoucký kraj 200.000,-Kč, Arcibiskupství olomoucké, zbytek farnost Stará Ves (více ve fotogalerii). V závěru těchto oprav byla provedena ještě navíc oprava střechy nad Božím hrobem z důvodu havarijního stavu střešní konstrukce. Tato oprava byla za částku 85.000,-Kč.

IV. ETAPA (2017) V období květen až srpen proběhly opravy jihozápadní části s méně členitými krovy. Z důležitých dotací byly poskytnuty: Obec Stará Ves 100.000,-Kč, Ministerstvo kultury 300.000,-Kč, Olomoucký kraj 300.000,-Kč, Arcibiskupství olomoucké 100.000,-Kč, zbytek farnost Stará Ves (více ve fotogalerii).

V příštích letech budou probíhat opravy již jednodušších částí krovů a střechy. Děkujeme všem, paní starostce a zastupitelstvu, všem státním organizacím za úspěšnou spolupráci, všem dárcům a za modlitby, bez kterých by tato monumentální památka přestala být okrasným prvkem celého širokého okolí. Práce byly letos vyčerpány a provedeny. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na pracech, děkujeme.

V. ETAPA (2018) opravy budou závislé na příspěvcích a na poskytnutých dotací. Všem kteří jakkoli pomáhají děkujeme!

Celkový pohled oprav 2017

BUĎME PROTO SHOVÍVAVĚJŠÍ A ŠTĚDŘEJŠÍ K OPRAVĚ TÉTO PAMÁTKY JAK ZE STRAN SAMOTNÝCH OBČANŮ TAK I ZE STRAN STÁTNÍCH ORGÁNŮ.

VŠEM PATŘÍ VELKÝ DÍK, KTEŘÍ SE ZASLOUŽILI JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM K TĚMTO OPRAVÁM.

PÁN BŮH ZAPLAŤ!

JMÉNEM CELÉ FARNÍ RADY